en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
迅电流光 (xùn diàn liú guāng)
训格之言 (xùn gé zhī yán)
徇国忘身 (xùn guó wàng shēn)
迅雷不及掩耳 (xùn léi bù jí yǎn ěr)
迅雷风烈 (xùn léi fēng liè)
训练有素 (xùn liàn yǒu sù)
徇情枉法 (xùn qíng wǎng fǎ)
徇私枉法 (xùn sī wǎng fǎ)
徇私舞弊 (xùn sī wǔ bì)
徇私作弊 (xùn sī zuò bì)
噀玉喷珠 (xùn yù pēn zhū)
逊志时敏 (xùn zhì shí mǐn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.028s