en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
180 Chengyu
言必信,行必果 (yán bì xìn xíng bì guǒ)
言必有据 (yán bì yǒu jù)
言必有物 (yán bì yǒu wù)
言必有中 (yán bì yǒu zhòng)
沿波讨源 (yán bō tǎo yuán)
言不达意 (yán bù dá yì)
言不逮意 (yán bù dǎi yì)
言不二价 (yán bù èr jià)
言不顾行 (yán bù gù xíng)
言不及行 (yán bù jí xíng)
言不及义 (yán bù jí yì)
言不尽意 (yán bù jìn yì)
言不由衷 (yán bù yóu zhōng)
言不由中 (yán bù yóu zhōng)
沿才受职 (yán cái shòu zhí)
严陈以待 (yán chén yǐ dài)
严惩不贷 (yán chéng bù dài)
妍蚩好恶 (yán chī hǎo è)
言出法随 (yán chū fǎ suí)
言出祸从 (yán chū huò cóng)
言出祸随 (yán chū huò suí)
言传身教 (yán chuán shēn jiào)
言从计纳 (yán cóng jì nà)
言从计听 (yán cóng jì tīng)
言从计行 (yán cóng jì xíng)
颜丹鬓緑 (yán dān bìn lǜ)
颜丹鬓绿 (yán dān bìn lǜ)
言颠语倒 (yán diān yǔ dǎo)
言多必失 (yán duō bì shī)
言多伤行 (yán duō shāng xíng)
言多伤幸 (yán duō shāng xìng)
言多伤倖 (yán duō shāng xìng)
言而不信 (yán ér bù xìn)
言而无文,行之不远 (yán ér wú wén xíng zhī bù yuǎn)
言而无信 (yán ér wú xìn)
言而有信 (yán ér yǒu xìn)
言发祸随 (yán fā huò suí)
言芳行洁 (yán fāng xíng jié)
言方行圆 (yán fāng xíng yuán)
羊羔美酒 (yán gāo měi jiǔ)
言高语低 (yán gāo yǔ dī)
颜骨柳筋 (yán gǔ liǔ jīn)
言寡尤,行寡悔 (yán guǎ yóu xíng guǎ huǐ)
言归和好 (yán guī hé hǎo)
言归于好 (yán guī yú hǎo)
言归正传 (yán guī zhèng zhuàn)
言过其实 (yán guò qí shí)
言和意顺 (yán hé yì shùn)
炎黄子孙 (yán huáng zǐ sūn)
研机综微 (yán jī zōng wēi)
严家饿隶 (yán jiā è lì)
言简义丰 (yán jiǎn yì fēng)
言简意该 (yán jiǎn yì gāi)
言简意赅 (yán jiǎn yì gāi)
言简意少 (yán jiǎn yì shǎo)
言简意深 (yán jiǎn yì shēn)
延津剑合 (yán jīn jiàn hé)
颜筋柳骨 (yán jīn liǔ gǔ)
延津之合 (yán jīn zhī hé)
言近意远 (yán jìn yì yuǎn)
言近旨远 (yán jìn zhǐ yuǎn)
言近指远 (yán jìn zhǐ yuǎn)
研精毕智 (yán jīng bì zhì)
研精阐微 (yán jīng chǎn wēi)
研精殚力 (yán jīng dān lì)
研精殚思 (yán jīng dān sī)
研精钩深 (yán jīng gōu shēn)
研精竭虑 (yán jīng jié lǜ)
研精究微 (yán jīng jiū wēi)
研精苦思 (yán jīng kǔ sī)
研京练都 (yán jīng liàn dōu)
颜精柳骨 (yán jīng liǔ gǔ)
研精覃思 (yán jīng tán sī)
研精致思 (yán jīng zhì sī)
研经铸史 (yán jīng zhù shǐ)
延颈鹤望 (yán jǐng hè wàng)
延颈举踵 (yán jǐng jǔ zhǒng)
延颈企踵 (yán jǐng qǐ zhǒng)
延颈跂踵 (yán jǐng qǐ zhǒng)
岩居川观 (yán jū chuān guān)
岩居穴处 (yán jū xué chǔ)
言来语去 (yán lái yǔ qù)
言类悬河 (yán lèi xuán hé)
炎凉世态 (yán liáng shì tài)
沿流讨源 (yán liú tǎo yuán)
言论风生 (yán lùn fēng shēng)
盐梅相成 (yán méi xiāng chéng)
盐梅之寄 (yán méi zhī jì)
盐梅舟楫 (yán méi zhōu jí)
沿门持钵 (yán mén chí bō)
沿门讬钵 (yán mén tuō bō)
沿门托钵 (yán mén tuō bō)
颜面扫地 (yán miàn sǎo dì)
延年益寿 (yán nián yì shòu)
岩栖谷饮 (yán qī gǔ yǐn)
岩栖谷隐 (yán qī gǔ yǐn)
岩栖穴处 (yán qī xué chǔ)
言气卑弱 (yán qì bēi ruò)
严气正性 (yán qì zhèng xìng)
言清行浊 (yán qīng xíng zhuó)
言人人殊 (yán rén rén shū)
言若悬河 (yán ruò xuán hé)
言三语四 (yán sān yǔ sì)
研桑心计 (yán sāng xīn jì)
言十妄九 (yán shí wàng jiǔ)
言是人非 (yán shì rén fēi)
严霜烈日 (yán shuāng liè rì)
严丝合缝 (yán sī hé fèng)
言谈举止 (yán tán jǔ zhǐ)
言谈林薮 (yán tán lín sǒu)
言提其耳 (yán tí qí ěr)
言听计从 (yán tīng jì cóng)
言听计行 (yán tīng jì xíng)
言听计用 (yán tīng jì yòng)
言听谋决 (yán tīng móu jué)
言听事行 (yán tīng shì xíng)
言听行从 (yán tīng xíng cóng)
言外之味 (yán wài zhī wèi)
言外之意 (yán wài zhī yì)
言为心声 (yán wéi xīn shēng)
言文行远 (yán wén xíng yuǎn)
言无不尽 (yán wú bù jìn)
言无二价 (yán wú èr jià)
言无伦次 (yán wú lún cì)
言笑不苟 (yán xiào bù gǒu)
言笑晏晏 (yán xiào yàn yàn)
言笑自如 (yán xiào zì rú)
言笑自若 (yán xiào zì ruò)
言信行果 (yán xìn xíng guǒ)
言信行直 (yán xìn xíng zhí)
言行抱一 (yán xíng bào yī)
言行不贰 (yán xíng bù èr)
言行不符 (yán xíng bù fú)
言行不一 (yán xíng bù yī)
言行计从 (yán xíng jì cóng)
严刑峻法 (yán xíng jùn fǎ)
严刑峻制 (yán xíng jùn zhì)
言行若一 (yán xíng ruò yī)
言行相悖 (yán xíng xiāng bèi)
言行相符 (yán xíng xiāng fú)
言行相副 (yán xíng xiāng fù)
言行相顾 (yán xíng xiāng gù)
言行相诡 (yán xíng xiāng guǐ)
言行信果 (yán xíng xìn guǒ)
言行一致 (yán xíng yī zhì)
岩穴之士 (yán xué zhī shì)
言扬行举 (yán yáng xíng jǔ)
严以律己,宽以待人 (yán yǐ lǜ jǐ kuān yǐ dài rén)
言犹在耳 (yán yóu zài ěr)
言有尽而意无穷 (yán yǒu jìn ér yì wú qióng)
严于律己 (yán yú lǜ jǐ)
严于律已 (yán yú lǜ jǐ)
言语道断 (yán yǔ dào duàn)
言语路绝 (yán yǔ lù jué)
言语路絶 (yán yǔ lù jué)
言语妙天下 (yán yǔ miào tiān xià)
言与心违 (yán yǔ xīn wéi)
言约旨远 (yán yuē zhǐ yuǎn)
言者不知 (yán zhě bù zhī)
言者弗知 (yán zhě fú zhī)
言者无罪,闻者足戒 (yán zhě wú zuì wén zhě zú jiè)
言者谆谆,听者藐藐 (yán zhě zhūn zhūn tīng zhě miǎo miǎo)
严阵以待 (yán zhèn yǐ dài)
言之不文,行之不远 (yán zhī bù wén xíng zhī bù yuǎn)
言之不预 (yán zhī bù yù)
言之成理 (yán zhī chéng lǐ)
言之过甚 (yán zhī guò shèn)
言之无文,行而不远 (yán zhī wú wén xíng ér bù yuǎn)
言之无文,行之不远 (yán zhī wú wén xíng zhī bù yuǎn)
言之无物 (yán zhī wú wù)
言之有故 (yán zhī yǒu gù)
言之有礼 (yán zhī yǒu lǐ)
言之有理 (yán zhī yǒu lǐ)
言之有物 (yán zhī yǒu wù)
言之有序 (yán zhī yǒu xù)
言之凿凿 (yán zhī záo záo)
言之谆谆,听之藐藐 (yán zhī zhūn zhūn tīng zhī miǎo miǎo)
言中事隐 (yán zhōng shì yǐn)
言重九鼎 (yán zhòng jiǔ dǐng)
妍姿艳质 (yán zī yàn zhì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.041s