en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
98 Chengyu
掩鼻而过 (yǎn bí ér guò)
掩鼻偷香 (yǎn bí tōu xiāng)
偃兵修文 (yǎn bīng xiū wén)
眼不回睛 (yǎn bù huí jīng)
眼不见为净 (yǎn bù jiàn wéi jìng)
眼不见,心不烦 (yǎn bù jiàn xīn bù fán)
眼不交睫 (yǎn bù jiāo jié)
眼不识丁 (yǎn bù shí dīng)
眼不转睛 (yǎn bù zhuǎn jīng)
眼不着砂 (yǎn bù zhuó shā)
眼馋肚饱 (yǎn chán dù bǎo)
眼穿肠断 (yǎn chuān cháng duàn)
眼穿心死 (yǎn chuān xīn sǐ)
眼底无人 (yǎn dǐ wú rén)
掩恶扬美 (yǎn è yáng měi)
掩恶扬善 (yǎn è yáng shàn)
掩耳盗铃 (yǎn ěr dào líng)
掩耳盗钟 (yǎn ěr dào zhōng)
掩耳盗锺 (yǎn ěr dào zhōng)
撧耳顿足 (yǎn ěr dùn zú)
掩耳偷铃 (yǎn ěr tōu líng)
眼高手低 (yǎn gāo shǒu dī)
眼高手生 (yǎn gāo shǒu shēng)
偃革倒戈 (yǎn gé dǎo gē)
掩骼埋窆 (yǎn gé mái biǎn)
掩骼埋胔 (yǎn gé mái zì)
偃革尚文 (yǎn gé shàng wén)
偃革为轩 (yǎn gé wéi xuān)
眼观鼻,鼻观心 (yǎn guān bí bí guān xīn)
眼观六路 (yǎn guān liù lù)
眼观六路,耳听八方 (yǎn guān liù lù ěr tīng bā fāng)
眼观四处,耳听八方 (yǎn guān sì chù ěr tīng bā fāng)
眼观四路,耳听八方 (yǎn guān sì lù ěr tīng bā fāng)
眼光如豆 (yǎn guāng rú dòu)
掩过饰非 (yǎn guò shì fēi)
掩过扬善 (yǎn guò yáng shàn)
俨乎其然 (yǎn hū qí rán)
眼花耳热 (yǎn huā ěr rè)
眼花历乱 (yǎn huā lì luàn)
眼花撩乱 (yǎn huā liáo luàn)
眼花缭乱 (yǎn huā liáo luàn)
眼花雀乱 (yǎn huā què luàn)
眼花心乱 (yǎn huā xīn luàn)
眼疾手快 (yǎn jí shǒu kuài)
眼急手快 (yǎn jí shǒu kuài)
偃甲息兵 (yǎn jiǎ xī bīng)
眼尖手快 (yǎn jiān shǒu kuài)
眼捷手快 (yǎn jié shǒu kuài)
眼开眉展 (yǎn kāi méi zhǎn)
眼空四海 (yǎn kōng sì hǎi)
眼空一世 (yǎn kōng yī shì)
掩口而笑 (yǎn kǒu ér xiào)
掩口胡卢 (yǎn kǒu hú lú)
掩口葫芦 (yǎn kǒu hú lú)
掩口失声 (yǎn kǒu shī shēng)
眼泪洗面 (yǎn lèi xǐ miàn)
眼迷心荡 (yǎn mí xīn dàng)
眼明手捷 (yǎn míng shǒu jié)
眼明手快 (yǎn míng shǒu kuài)
眼明心亮 (yǎn míng xīn liàng)
掩目捕雀 (yǎn mù bǔ què)
眼内无珠 (yǎn nèi wú zhū)
掩其不备 (yǎn qí bù bèi)
偃旗仆鼓 (yǎn qí pú gǔ)
偃旗卧鼓 (yǎn qí wò gǔ)
掩其无备 (yǎn qí wú bèi)
掩旗息鼓 (yǎn qí xī gǔ)
偃旗息鼓 (yǎn qí xī gǔ)
眼去眉来 (yǎn qù méi lái)
掩人耳目 (yǎn rén ěr mù)
偃鼠饮河 (yǎn shǔ yǐn hé)
眼跳耳热 (yǎn tiào ěr rè)
眼跳心惊 (yǎn tiào xīn jīng)
蝘蜓嘲龙 (yǎn tíng cháo lóng)
偃武崇文 (yǎn wǔ chóng wén)
偃武觌文 (yǎn wǔ dí wén)
偃武櫜兵 (yǎn wǔ gāo bīng)
偃武息戈 (yǎn wǔ xī gē)
偃武兴文 (yǎn wǔ xīng wén)
偃武行文 (yǎn wǔ xíng wén)
偃武休兵 (yǎn wǔ xiū bīng)
偃武修文 (yǎn wǔ xiū wén)
演武修文 (yǎn wǔ xiū wén)
眼瞎耳聋 (yǎn xiā ěr lóng)
掩瑕藏疾 (yǎn xiá cáng jí)
眼想心思 (yǎn xiǎng xīn sī)
眼笑眉飞 (yǎn xiào méi fēi)
眼笑眉舒 (yǎn xiào méi shū)
眼饧耳热 (yǎn xíng ěr rè)
掩眼捕雀 (yǎn yǎn bǔ què)
奄奄一息 (yǎn yǎn yī xī)
眼腰黄赤 (yǎn yāo huáng chì)
眼意心期 (yǎn yì xīn qī)
眼语颐指 (yǎn yǔ yí zhǐ)
眼约心期 (yǎn yuē xīn qī)
眼中拔钉 (yǎn zhōng bá dīng)
眼中钉 (yǎn zhōng dīng)
眼中有铁 (yǎn zhōng yǒu tiě)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.029s