en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
63 Chengyu
养鋭蓄威 (yǎng)
养兵千日,用兵一时 (yǎng bīng qiān rì yòng bīng yī shí)
养兵千日,用在一朝 (yǎng bīng qiān rì yòng zài yī zhāo)
仰不愧天 (yǎng bù kuì tiān)
养儿代老,积谷防饥 (yǎng ér dài lǎo jī gǔ fáng jī)
养儿待老,积谷防饥 (yǎng ér dài lǎo jī gǔ fáng jī)
养儿防老 (yǎng ér fáng lǎo)
养儿防老,积谷防饥 (yǎng ér fáng lǎo jī gǔ fáng jī)
仰而赋诗 (yǎng ér fù shī)
仰观俯察 (yǎng guān fǔ chá)
养虎留患 (yǎng hǔ liú huàn)
养虎伤身 (yǎng hǔ shāng shēn)
养虎为患 (yǎng hǔ wéi huàn)
养虎遗患 (yǎng hǔ yí huàn)
养虎贻患 (yǎng hǔ yí huàn)
养虎自毙 (yǎng hǔ zì bì)
养虎自残 (yǎng hǔ zì cán)
养虎自啮 (yǎng hǔ zì niè)
养虎自齧 (yǎng hǔ zì niè)
养虎自遗患 (yǎng hǔ zì yí huàn)
养虎自贻灾 (yǎng hǔ zì yí zāi)
养虺成蛇 (yǎng huǐ chéng shé)
养晦韬光 (yǎng huì tāo guāng)
养家糊口 (yǎng jiā hú kǒu)
养家活口 (yǎng jiā huó kǒu)
养精畜锐 (yǎng jīng xù ruì)
养精蓄锐 (yǎng jīng xù ruì)
养精蓄鋭 (yǎng jīng xù ruì)
养军千日,用军一时 (yǎng jūn qiān rì yòng jūn yī shí)
养军千日,用在一时 (yǎng jūn qiān rì yòng zài yī shí)
养军千日,用在一朝 (yǎng jūn qiān rì yòng zài yī zhāo)
养老送终 (yǎng lǎo sòng zhōng)
仰面朝天 (yǎng miàn cháo tiān)
仰面唾天 (yǎng miàn tuò tiān)
痒磨树者 (yǎng mó shù zhě)
仰取俯拾 (yǎng qǔ fǔ shí)
仰人鼻息 (yǎng rén bí xī)
仰人眉睫 (yǎng rén méi jié)
养锐蓄威 (yǎng ruì xù wēi)
养生丧死 (yǎng shēng sàng sǐ)
养生送死 (yǎng shēng sòng sǐ)
养生送终 (yǎng shēng sòng zhōng)
养生之道 (yǎng shēng zhī dào)
仰拾俯取 (yǎng shí fǔ qǔ)
仰事俛畜 (yǎng shì fǔ chù)
仰事俯畜 (yǎng shì fǔ xù)
仰事俯育 (yǎng shì fǔ yù)
仰首伸眉 (yǎng shǒu shēn méi)
养威蓄鋭 (yǎng wēi xù ruì)
养威蓄锐 (yǎng wēi xù ruì)
仰屋窃叹 (yǎng wū qiè tàn)
仰屋着书 (yǎng wū zhù shū)
仰屋著书 (yǎng wū zhù shū)
养贤纳士 (yǎng xián nà shì)
养音九皋 (yǎng yīn jiǔ gāo)
养鹰扬去 (yǎng yīng yáng qù)
养鹰飏去 (yǎng yīng zǒu qù)
养痈成患 (yǎng yōng chéng huàn)
养痈贻患 (yǎng yōng yí huàn)
养痈遗患 (yǎng yōng yí huàn)
仰之弥高 (yǎng zhī mí gāo)
养子防老,积谷防饥 (yǎng zǐ fáng lǎo jī gǔ fáng jī)
养尊处优 (yǎng zūn chǔ yōu)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.019s