en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
16 Chengyu
野草闲花 (yě cǎo xián huā)
野调无腔 (yě diào wú qiāng)
野鹤孤云 (yě hè gū yún)
野鹤闲云 (yě hè xián yún)
野马无缰 (yě mǎ wú jiāng)
野没遗贤 (yě méi yí xián)
野人献曝 (yě rén xiàn pù)
野人献芹 (yě rén xiàn qín)
野人献日 (yě rén xiàn rì)
野人奏曝 (yě rén zòu pù)
冶容诲淫 (yě róng huì yín)
野蔌山肴 (yě sù shān yáo)
野无遗才 (yě wú yí cái)
野无遗贤 (yě wú yí xián)
野心勃勃 (yě xīn bó bó)
冶叶倡条 (yě yè chàng tiáo)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.03s