en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
275 Chengyu
以白诋青 (yǐ bái dǐ qīng)
以白为黑 (yǐ bái wéi hēi)
以半击倍 (yǐ bàn jī bèi)
倚傍门户 (yǐ bàng mén hù)
以暴易暴 (yǐ bào yì bào)
以冰致蝇 (yǐ bīng zhì yíng)
倚财仗势 (yǐ cái zhàng shì)
倚草附木 (yǐ cǎo fù mù)
以辞害意 (yǐ cí hài yì)
以词害意 (yǐ cí hài yì)
以辞取人 (yǐ cí qǔ rén)
以此类推 (yǐ cǐ lèi tuī)
倚翠偎红 (yǐ cuì wēi hóng)
蚁萃螽集 (yǐ cuì zhōng jí)
以大恶细 (yǐ dà wù xì)
以党举官 (yǐ dǎng jǔ guān)
以德报德 (yǐ dé bào yu)
以德报怨 (yǐ dé bào yuàn)
以德服人 (yǐ dé fú rén)
以德追祸 (yǐ dé zhuī huò)
以点带面 (yǐ diǎn dài miàn)
蚁斗蜗争 (yǐ dòu wō zhēng)
以毒攻毒 (yǐ dú gōng dú)
以碫投卵 (yǐ duàn tóu luǎn)
以讹传讹 (yǐ é chuán é)
以恶报恶 (yǐ è bào è)
以耳代目 (yǐ ěr dài mù)
以耳为目 (yǐ ěr wéi mù)
以法为教 (yǐ fǎ wéi jiào)
以防不测 (yǐ fáng bù cè)
以防万一 (yǐ fáng wàn yī)
以丰补歉 (yǐ fēng bǔ qiàn)
蚁封穴雨 (yǐ fēng xué yǔ)
以不济可 (yǐ fǒu jì kě)
蚁附蜂屯 (yǐ fù fēng tún)
蚁附蝇集 (yǐ fù yíng jí)
以戈舂黍 (yǐ gē chōng shǔ)
以功补过 (yǐ gōng bǔ guò)
以公灭私 (yǐ gōng miè sī)
以攻为守 (yǐ gōng wéi shǒu)
以宫笑角 (yǐ gōng xiào jué)
以古方今 (yǐ gǔ fāng jīn)
以古非今 (yǐ gǔ fēi jīn)
以骨去蚁 (yǐ gǔ qù yǐ)
以古为鉴 (yǐ gǔ wéi jiàn)
以古为镜 (yǐ gǔ wéi jìng)
以瞽引瞽 (yǐ gǔ yǐn gǔ)
以古喻今 (yǐ gǔ yù jīn)
以古制今 (yǐ gǔ zhì jīn)
以冠补履 (yǐ guān bǔ lǚ)
以观后効 (yǐ guān hòu xiào)
以观后效 (yǐ guān hòu xiào)
倚官挟势 (yǐ guān xié shì)
倚官仗势 (yǐ guān zhàng shì)
以管窥豹 (yǐ guǎn kuī bào)
以筦窥天 (yǐ guǎn kuī tiān)
以管窥天 (yǐ guǎn kuī tiān)
以规为瑱 (yǐ guī wéi tiàn)
以荷析薪 (yǐ hè xī xīn)
以黑为白 (yǐ hēi wéi bái)
以毁为罚 (yǐ huǐ wéi fá)
以火救火 (yǐ huǒ jiù huǒ)
以火去蛾 (yǐ huǒ qù é)
以火止沸 (yǐ huǒ zhǐ fèi)
蚁集蜂攒 (yǐ jí fēng cuán)
以己度人 (yǐ jǐ duó rén)
以己之心,度人之腹 (yǐ jǐ zhī xīn dù rén zhfù)
以己之心,度人之心 (yǐ jǐ zhī xīn dù rén zhī xīn)
以计代战 (yǐ jì dài zhàn)
以假乱真 (yǐ jiǎ luàn zhēn)
以煎止燔 (yǐ jiān zhǐ fán)
以简驭繁 (yǐ jiǎn yù fán)
以简御繁 (yǐ jiǎn yù fán)
以胶投漆 (yǐ jiāo tóu qī)
倚姣作媚 (yǐ jiāo zuò mèi)
以尽吾齿 (yǐ jìn wú chǐ)
以儆效尤 (yǐ jǐng xiào yóu)
以酒解酲 (yǐ jiǔ jiě chéng)
蚁聚蠭攒 (yǐ jù fēng cuán)
蚁聚蜂攒 (yǐ jù fēng cuán)
蚁聚蜂屯 (yǐ jù fēng tún)
以绝后患 (yǐ jué hòu huàn)
以渴服马 (yǐ kě fú mǎ)
以口问心 (yǐ kǒu wèn xīn)
以快先睹 (yǐ kuài xiān dǔ)
蚁溃鼠骇 (yǐ kuì shǔ hài)
以老卖老 (yǐ lǎo mài lǎo)
倚老卖老 (yǐ lǎo mài lǎo)
以类相从 (yǐ lèi xiāng cóng)
以狸至鼠 (yǐ lí zhì shǔ)
以貍至鼠 (yǐ lí zhì shǔ)
以狸致鼠、以冰致绳 (yǐ lí zhì shǔ yǐ bīng zhì shéng)
以蠡测海 (yǐ lǐ cè hǎi)
以狸饵鼠 (yǐ lǐ ěr shǔ)
以理服人 (yǐ lǐ fú rén)
以礼相待 (yǐ lǐ xiāng dài)
以狸致鼠 (yǐ lǐ zhì shǔ)
以力服人 (yǐ lì fú rén)
以利累形 (yǐ lì lěi xíng)
以利相倾 (yǐ lì xiāng qīng)
以邻为壑 (yǐ lín wéi hè)
以鹿为马 (yǐ lù wéi mǎ)
以卵敌石 (yǐ luǎn dí shí)
以卵击石 (yǐ luǎn jī shí)
以卵投石 (yǐ luǎn tóu shí)
倚闾望切 (yǐ lǘ wàng qiē)
倚马可待 (yǐ mǎ kě dài)
倚马七纸 (yǐ mǎ qī zhǐ)
倚马千言 (yǐ mǎ qiān yán)
以毛相马 (yǐ máo xiàng mǎ)
以貌取人 (yǐ mào qǔ rén)
倚门傍户 (yǐ mén bàng hù)
倚门窥户 (yǐ mén kuī hù)
倚门卖俏 (yǐ mén mài qiào)
倚门卖笑 (yǐ mén mài xiào)
倚门献笑 (yǐ mén xiàn xiào)
倚门倚闾 (yǐ mén yǐ lǚ)
以沫相濡 (yǐ mò xiāng rú)
旖旎风光 (yǐ nǐ fēng guāng)
以偏概全 (yǐ piān gài quán)
以其昏昏,使人昭昭 (yǐ qí hūn hūn shǐ rén zhāo zhāo)
以其人之道,还治其人之身 (yǐ qí rén zhī dào huán zhì qí rén zhī)
倚强凌弱 (yǐ qiáng líng ruò)
以强凌弱 (yǐ qiáng líng ruò)
以强胜弱 (yǐ qiáng shèng ruò)
以勤补拙 (yǐ qín bǔ zhuō)
以求一逞 (yǐ qiú yī chěng)
以屈求伸 (yǐ qū qiú shēn)
以权达变 (yǐ quán dá biàn)
以权谋私 (yǐ quán móu sī)
以筌为鱼 (yǐ quán wéi yú)
以人废言 (yǐ rén fèi yán)
倚人卢下 (yǐ rén lú xià)
倚人庐下 (yǐ rén lú xià)
以人为鉴 (yǐ rén wéi jiàn)
以人为镜 (yǐ rén wéi jìng)
以人择官 (yǐ rén zé guān)
以忍为阍 (yǐ rěn wéi hūn)
以日继夜 (yǐ rì jì yè)
以日为年 (yǐ rì wéi nián)
以容取人 (yǐ róng qǔ rén)
以柔克刚 (yǐ róu kè gāng)
以柔制刚 (yǐ róu zhì gāng)
以肉啖虎 (yǐ ròu dàn hǔ)
以肉驱蝇 (yǐ ròu qū yíng)
以肉去蚁 (yǐ ròu qù yǐ)
以肉餧虎 (yǐ ròu sì hǔ)
以肉喂虎 (yǐ ròu wèi hǔ)
以弱胜强 (yǐ ruò shèng qiáng)
以弱制强 (yǐ ruò zhì qiáng)
以杀去杀 (yǐ shā qù shā)
以杀止杀 (yǐ shā zhǐ shā)
蚁膻鼠腐 (yǐ shān shǔ fu)
以身试法 (yǐ shēn shì fǎ)
以身试险 (yǐ shēn shì xiǎn)
以身殉职 (yǐ shēn xùn zhí)
以身作则 (yǐ shēn zuò zé)
以慎为键 (yǐ shèn wéi jiàn)
以身报国 (yǐ shēng bào guó)
以升量石 (yǐ shēng liáng dàn)
以身许国 (yǐ shēng xǔ guó)
以身殉国 (yǐ shēng xùn guó)
以石投卵 (yǐ shí tóu luǎn)
以石投水 (yǐ shí tóu shuǐ)
倚势凌人 (yǐ shì líng rén)
以手加额 (yǐ shǒu jiā é)
以守为攻 (yǐ shǒu wéi gōng)
以售其奸 (yǐ shòu qí jiān)
以疏间亲 (yǐ shū jiàn qīn)
以书为御 (yǐ shū wéi yù)
以叔援嫂 (yǐ shū yuán sǎo)
以水济水 (yǐ shuǐ jǐ shuǐ)
以水救水 (yǐ shuǐ jiù shuǐ)
以水投石 (yǐ shuǐ tóu shí)
以水投水 (yǐ shuǐ tóu shuǐ)
以水洗血 (yǐ shuǐ xǐ xuè)
以私废公 (yǐ sī fèi gōng)
以私害公 (yǐ sī hài gōng)
以索续组 (yǐ suǒ xù zǔ)
以汤沃沸 (yǐ tāng wò fèi)
以汤沃雪 (yǐ tāng wò xuě)
以汤止沸 (yǐ tāng zhǐ fèi)
以螳当车 (yǐ táng dāng chē)
以桃代李 (yǐ táo dài lǐ)
倚天拔地 (yǐ tiān bá dì)
以天下为己任 (yǐ tiān xià wéi jǐ rèn)
以莛叩钟 (yǐ tíng kòu zhōng)
以莛扣钟 (yǐ tíng kòu zhōng)
以莛撞钟 (yǐ tíng zhuàng zhōng)
以退为进 (yǐ tuì wéi jìn)
以往鉴来 (yǐ wǎng jiàn lái)
以微知著 (yǐ wēi zhī zhù)
以微知着 (yǐ wēi zhī zhù)
以为后图 (yǐ wéi hòu tú)
以伪乱真 (yǐ wěi luàn zhēn)
以文害辞 (yǐ wén hài cí)
以文会友 (yǐ wén huì yǒu)
以文乱法 (yǐ wén luàn fǎ)
以郄视文 (yǐ xì shì wén)
以小见大 (yǐ xiǎo jiàn dà)
以小人之心,度君子之 (yǐ xiǎo rén zhī xīn duó jūn)
以小人之心,度君子之腹 (yǐ xiǎo rén zhī xīn duó jūn zǐ zhī fù)
以心传心 (yǐ xīn chuán xīn)
以心问心 (yǐ xīn wèn xīn)
以刑去刑 (yǐ xíng qù xíng)
以刑止刑 (yǐ xíng zhǐ xíng)
以刑致刑 (yǐ xíng zhì xíng)
蚁穴坏堤 (yǐ xué huài dī)
蚁穴溃堤 (yǐ xué kuì dī)
以学愈愚 (yǐ xué yù yú)
蚁穴自封 (yǐ xué zì fēng)
以血洗血 (yǐ xuè xǐ xuè)
以牙还牙 (yǐ yá huán yá)
以言举人 (yǐ yán jǔ rén)
以言取人 (yǐ yán qǔ rén)
以言为讳 (yǐ yán wéi huì)
以言徇物 (yǐ yán xùn wù)
以眼还眼 (yǐ yǎn huán yǎn)
以眼还眼,以牙还牙 (yǐ yǎn huán yǎn yǐ yá huá yá)
以羊易牛 (yǐ yáng yì niú)
以养伤身 (yǐ yǎng shāng shēn)
以噎废餐 (yǐ yē fèi cān)
以噎废飡 (yǐ yē fèi guāng)
以夜继日 (yǐ yè jì rì)
以夜继朝 (yǐ yè jì zhāo)
以夜继昼 (yǐ yè jì zhòu)
以夜续昼 (yǐ yè xù zhòu)
以一持万 (yǐ yī chí wàn)
以一当十 (yǐ yī dāng shí)
以一奉百 (yǐ yī fèng bǎi)
以一儆百 (yǐ yī jǐng bǎi)
以一警百 (yǐ yī jǐng bǎi)
以一知万 (yǐ yī zhī wàn)
以夷伐夷 (yǐ yí fá yí)
以夷攻夷 (yǐ yí gōng yí)
以疑决疑 (yǐ yí jué yí)
以夷治夷 (yǐ yí zhì yí)
以夷制夷 (yǐ yí zhì yí)
以镒称铢 (yǐ yì chēng zhū)
以佚待劳 (yǐ yì dài láo)
以逸待劳 (yǐ yì dài láo)
以义断恩 (yǐ yì duàn ēn)
以义割恩 (yǐ yì gē ēn)
以逸击劳 (yǐ yì jī láo)
以意逆志 (yǐ yì nì zhì)
以意为之 (yǐ yì wéi zhī)
以蚓投鱼 (yǐ yǐn tóu yú)
蚁拥蜂攒 (yǐ yōng fēng cuán)
以鱼驱蝇 (yǐ yú qū yíng)
以玉抵鹊 (yǐ yù dǐ què)
以玉抵乌 (yǐ yù dǐ wū)
以誉进能 (yǐ yù jìn néng)
倚玉偎香 (yǐ yù wēi xiāng)
以誉为赏 (yǐ yù wéi shǎng)
以怨报德 (yǐ yuàn bào dé)
以泽量尸 (yǐ zé liáng shī)
以战去战 (yǐ zhàn qù zhàn)
以战养战 (yǐ zhàn yǎng zhàn)
以直抱怨 (yǐ zhí bào yuàn)
以直报怨 (yǐ zhí bào yuàn)
以指测河 (yǐ zhǐ cè hé)
以指挠沸 (yǐ zhǐ náo fèi)
以终天年 (yǐ zhōng tiān nián)
以众暴寡 (yǐ zhòng bào guǎ)
以铢称镒 (yǐ zhū chēng yì)
以铢程镒 (yǐ zhū chéng yì)
以珠弹雀 (yǐ zhū tán què)
以锥餐壶 (yǐ zhuī cān hú)
以锥飡壶 (yǐ zhuī cān hú)
以锥飡壸 (yǐ zhuī cān kǔn)
以锥刺地 (yǐ zhuī cì dì)
以紫乱朱 (yǐ zǐ luàn zhū)
以紫为朱 (yǐ zǐ wéi zhū)
以子之矛,攻子之盾 (yǐ zǐ zhī máo gōng zǐ zhī dùn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.095s