en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
58 Chengyu
鹰鼻鹞眼 (yīng bí yào yǎn)
莺猜燕妒 (yīng cāi yàn dù)
莺巢燕垒 (yīng cháo yàn lěi)
莺俦燕侣 (yīng chóu yàn lǚ)
鹰撮霆击 (yīng cuō tíng jī)
莺飞草长 (yīng fēi cǎo zhǎng)
莺飞燕舞 (yīng fēi yàn wǔ)
英风亮节 (yīng fēng liàng jié)
莺歌蝶舞 (yīng gē dié wǔ)
莺歌燕舞 (yīng gē yàn wǔ)
莺歌燕语 (yīng gē yàn yǔ)
莺闺燕阁 (yīng guī yàn gé)
鹰击长空 (yīng jī cháng kōng)
鹰击毛挚 (yīng jī máo zhì)
鹰瞵鹗视 (yīng lín è shì)
鹰瞵虎攫 (yīng lín hǔ jué)
鹰瞵虎视 (yīng lín hǔ shì)
膺箓受图 (yīng lù shòu tú)
鹰拿燕雀 (yīng ná yàn què)
鹰拿雁捉 (yīng ná yàn zhuō)
莺期燕约 (yīng qī yàn yuē)
嘤其鸣矣,求其友声 (yīng qí míng yǐ qiú qí yǒu shēng)
鹰觑鹘望 (yīng qù hú wàng)
鹰犬塞途 (yīng quǎn sāi tú)
鹰犬之才 (yīng quǎn zhī cái)
英声茂实 (yīng shēng mào shí)
英声欺人 (yīng shēng qī rén)
莺声燕语 (yīng shēng yàn yǔ)
鹰视虎步 (yīng shì hǔ bù)
鹰视狼步 (yīng shì láng bù)
鹰视狼顾 (yīng shì láng gù)
鹰睃狼顾 (yīng suō láng gù)
莺啼燕语 (yīng tí yàn yǔ)
鹰头雀脑 (yīng tóu què nǎo)
膺图受箓 (yīng tú shòu lù)
鹦鹉学舌 (yīng wǔ xué shé)
鹦鹉学语 (yīng wǔ xué yǔ)
鹰心雁爪 (yīng xīn yàn zhǎo)
英雄本色 (yīng xióng běn sè)
英雄豪杰 (yīng xióng háo jié)
英雄欺人 (yīng xióng qī rén)
英雄气短 (yīng xióng qì duǎn)
英雄入彀 (yīng xióng rù gòu)
英雄所见略同 (yīng xióng suǒ jiàn lüè tóng)
英雄无用武之地 (yīng xióng wú yòng wǔ zhī dì)
英雄辈出 (yīng xóng bèi chū)
鹰扬虎视 (yīng yáng hǔ shì)
鹰扬虎噬 (yīng yáng hǔ shì)
莺吟燕儛 (yīng yín yàn sāi)
莺吟燕舞 (yīng yín yàn wǔ)
英英玉立 (yīng yīng yù lì)
应有尽有 (yīng yǒu jìn yǒu)
鹰挚狼食 (yīng zhì láng shí)
英姿勃勃 (yīng zī bó bó)
英姿勃发 (yīng zī bó fā)
英姿焕发 (yīng zī huàn fā)
英姿飒爽 (yīng zī sà shuǎng)
鹰嘴鹞目 (yīng zuǐ yào mù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.02s