en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
32 Chengyu
饔飱不继 (yōng)
饔飱不给 (yōng)
拥兵自固 (yōng bīng zì gù)
撧耳揉腮 (yōng ěr róu sāi)
庸耳俗目 (yōng ěr sú mù)
拥篲救火 (yōng huǐ jiù huǒ)
雍门刎首 (yōng mén wěn shǒu)
庸人自扰 (yōng rén zì rǎo)
雍容不迫 (yōng róng bù pò)
雍容大度 (yōng róng dà dù)
雍容大雅 (yōng róng dà yǎ)
雍容典雅 (yōng róng diǎn yǎ)
雍容尔雅 (yōng róng ěr yǎ)
雍容华贵 (yōng róng huá guì)
雍荣华贵 (yōng róng huá guì)
雍容闲雅 (yōng róng xián yǎ)
雍荣闲雅 (yōng róng xián yǎ)
雍容雅步 (yōng róng yǎ bù)
雍荣雅步 (yōng róng yǎ bù)
拥书百城 (yōng shū bǎi chéng)
拥书南面 (yōng shū nán miàn)
饔飧不饱 (yōng sūn bù bǎo)
饔飧不给 (yōng sūn bù jǐ)
饔飧不继 (yōng sūn bù jì)
饔飧不济 (yōng sūn bù jì)
拥雾翻波 (yōng wù fān bō)
庸言庸行 (yōng yán yōng xíng)
庸医杀人 (yōng yī shā rén)
庸庸碌碌 (yōng yōng lù lù)
拥政爱民 (yōng zhèng ài mín)
庸中皦皦 (yōng zhōng bì tóng)
庸中佼佼 (yōng zhōng jiǎo jiǎo)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.035s