en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
23 Chengyu
永不磨灭 (yǒng bù mó miè)
咏嘲风月 (yǒng cháo fēng yuè)
永垂不朽 (yǒng chuí bù xiǔ)
永垂青史 (yǒng chuí qīng shǐ)
永垂竹帛 (yǒng chuí zhú bó)
勇而无谋 (yǒng ér wú móu)
勇冠三军 (yǒng guàn sān jūn)
永劫沉轮 (yǒng jié chén lún)
永劫沉沦 (yǒng jié chén lún)
勇猛果敢 (yǒng měng guǒ gǎn)
勇猛精进 (yǒng měng jīng jìn)
咏桑寓柳 (yǒng sāng yù liǔ)
永生永世 (yǒng shēng yǒng shì)
永矢弗谖 (yǒng shǐ fú xuān)
永永无穷 (yǒng shì wú qióng)
永世无穷 (yǒng shì wú qióng)
勇往直前 (yǒng wǎng zhí qián)
永无宁日 (yǒng wú níng rì)
永无止境 (yǒng wú zhǐ jìng)
咏月嘲风 (yǒng yuè cháo fēng)
咏月嘲花 (yǒng yuè cháo huā)
勇者不惧 (yǒng zhě bù jù)
永志不忘 (yǒng zhì bù wàng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s