en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
11 Chengyu
迂回曲折 (yū huí qū zhé)
纡金曳紫 (yū jīn yè zǐ)
纡佩金紫 (yū pèi jīn zǐ)
纡青佩紫 (yū qīng pèi zǐ)
纡青拖紫 (yū qīng tuō zǐ)
纡青拕紫 (yū qīng tuō zǐ)
迂谈阔论 (yū tán kuò lùn)
纡朱怀金 (yū zhū huái jīn)
纡朱拖紫 (yū zhū tuō zǐ)
纡朱曳紫 (yū zhū yè zǐ)
纡尊降贵 (yū zūn jiàng guì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s