en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
160 Chengyu
于安思危 (yú ān sī wēi)
瑜百瑕一 (yú bǎi xiá yī)
余杯冷炙 (yú bēi lěng zhì)
余波未平 (yú bō wèi píng)
鱼帛狐篝 (yú bó hú gōu)
鱼帛狐声 (yú bó hú shēng)
愚不可及 (yú bù kě jí)
瑜不掩瑕 (yú bù yǎn xiá)
瑜不揜瑕 (yú bù yǎn xiá)
鱼肠尺素 (yú cháng chǐ sù)
鱼肠雁足 (yú cháng yàn zú)
鱼沉鸿断 (yú chén hóng duàn)
鱼沉雁静 (yú chén yàn jìng)
鱼沉鴈落 (yú chén yàn luò)
鱼沉雁落 (yú chén yàn luò)
鱼沉鴈渺 (yú chén yàn miǎo)
鱼沉雁渺 (yú chén yàn miǎo)
鱼沉鴈杳 (yú chén yàn yǎo)
鱼沉雁杳 (yú chén yàn yǎo)
杅穿皮蠹 (yú chuān shuǐ dù)
鱼传尺素 (yú chuán chǐ sù)
逾次超秩 (yú cì chāo zhì)
榆次之辱 (yú cì zhī rǔ)
鱼大水小 (yú dà shuǐ xiǎo)
渔夺侵牟 (yú duó qīn móu)
盂方水方 (yú fāng shuǐ fāng)
榆枋之见 (yú fāng zhī jiàn)
于飞之乐 (yú fēi zhī lè)
鱼封雁帖 (yú fēng yàn tiē)
鱼封鴈帖 (yú fēng yàn tiě)
余风遗文 (yú fēng yí wén)
愚夫蠢妇 (yú fū chǔn fù)
愚夫惷妇 (yú fū chǔn fù)
愚夫愚妇 (yú fū yú fù)
鱼釜尘甑 (yú fǔ chén zèng)
余膏剩馥 (yú gāo shèng fù)
愚公移山 (yú gōng yí shān)
鱼贯而出 (yú guàn ér chū)
鱼贯而入 (yú guàn ér rù)
鱼贯而行 (yú guàn ér xíng)
鱼贯雁比 (yú guàn yàn bǐ)
鱼贯雁行 (yú guàn yàn xíng)
余光分人 (yú guāng fēn rén)
渔海樵山 (yú hǎi qiáo shān)
于呼哀哉 (yú hū āi zāi)
逾淮之橘 (yú huái zhī jú)
于家为国 (yú jiā wéi guó)
鱼笺雁书 (yú jiān yàn shū)
于今为烈 (yú jīn wéi liè)
于心无愧 (yú jīn wú kuì)
余烬复燃 (yú jìn fù rán)
鱼惊鸟散 (yú jīng niǎo sàn)
鱼溃鸟离 (yú kuì niǎo lí)
鱼溃鸟散 (yú kuì niǎo sàn)
鱼烂而亡 (yú làn ér wáng)
鱼烂河决 (yú làn hé jué)
鱼烂取亡 (yú làn qǔ wáng)
鱼烂土崩 (yú làn tǔ bēng)
鱼烂瓦解 (yú làn wǎ jiě)
鱼瞵鹗睨 (yú lín è nì)
鱼龙百变 (yú lóng bǎi biàn)
鱼龙变化 (yú lóng biàn huà)
鱼龙混杂 (yú lóng hùn zá)
鱼龙曼羡 (yú lóng màn xiàn)
鱼龙曼延 (yú lóng màn yán)
鱼龙漫衍 (yú lóng màn yǎn)
鱼龙曼衍 (yú lóng màn yǎn)
鱼鲁帝虎 (yú lǔ dì hǔ)
舆论哗然 (yú lùn huá rán)
愚眉肉眼 (yú méi ròu yǎn)
愚昧无知 (yú mèi wú zhī)
鱼米之地 (yú mǐ zhī dì)
鱼米之乡 (yú mǐ zhī xiāng)
余妙绕梁 (yú miào rào liáng)
愚民安知 (yú mín ān zhī)
榆瞑豆重 (yú míng dòu zhòng)
榆木疙瘩 (yú mù gē da)
榆木圪垯 (yú mù gē dá)
鱼目混珍 (yú mù hùn zhēn)
鱼目混珠 (yú mù hùn zhū)
鱼目混珎 (yú mù hùn zhū)
鱼目间珠 (yú mù jiān zhū)
榆木脑袋 (yú mù nǎo dài)
榆木脑壳 (yú mù nǎo ké)
鱼馁肉败 (yú něi ròu bài)
逾年历岁 (yú nián lì suì)
娱妻弄子 (yú qī nòng zǐ)
逾千越万 (yú qiān yuè wàn)
逾墙窥蠙 (yú qiáng kuī pín)
逾墙窥隙 (yú qiáng kuī xì)
逾墙越舍 (yú qiáng yuè shě)
逾墙钻隙 (yú qiáng zuān xì)
逾墙钻蠙 (yú qiáng zuàn pín)
逾墙钻穴 (yú qiáng zuàn xué)
予取予夺 (yú qǔ yú duó)
予取予求 (yú qǔ yú qiú)
予取予携 (yú qǔ yú xié)
渔人得利 (yú rén dé lì)
渔人之利 (yú rén zhī lì)
鱼肉百姓 (yú ròu bǎi xìng)
鱼肉乡里 (yú ròu xiāng lǐ)
逾沙轶漠 (yú shā yì mò)
逾山越海 (yú shān yuè hǎi)
鱼生空釜 (yú shēng kōng fǔ)
鱼升龙门 (yú shēng lóng mén)
余声三日 (yú shēng sān rì)
逾绳越契 (yú shéng yuè qì)
余食赘行 (yú shí zhuì xíng)
与世沉浮 (yú shì chén fú)
于事无补 (yú shì wú bǔ)
与世无争 (yú shì wú zhēng)
鱼书鴈帛 (yú shū yàn bó)
鱼书雁帛 (yú shū yàn bó)
鱼书雁帖 (yú shū yàn tiě)
鱼书鴈信 (yú shū yàn xìn)
鱼书雁信 (yú shū yàn xìn)
鱼水和谐 (yú shuǐ hé xié)
鱼水深情 (yú shuǐ shēn qíng)
鱼水相欢 (yú shuǐ xiāng huān)
鱼水相投 (yú shuǐ xiāng tóu)
舆死扶伤 (yú sǐ fú shāng)
鱼死网破 (yú sǐ wǎng pò)
余桃啖君 (yú táo dàn jūn)
鱼网鸿离 (yú wǎng hóng lí)
鱼尾雁行 (yú wěi yàn xíng)
余味无穷 (yú wèi wú qióng)
渔翁得利 (yú wēng dé lì)
渔翁之利 (yú wēng zhī lì)
余霞成绮 (yú xiá chéng qǐ)
余霞散绮 (yú xiá sàn qǐ)
逾闲荡检 (yú xián dàng jiǎn)
鱼县鸟窜 (yú xiàn niǎo cuàn)
余响遶梁 (yú xiǎng rào liáng)
余响绕梁 (yú xiǎng rào liáng)
于心何忍 (yú xīn hé rěn)
娱心悦目 (yú xīn yuè mù)
余腥残秽 (yú xīng cán huì)
余业遗烈 (yú yè yí liè)
余音缭绕 (yú yīn liáo rào)
余音袅袅 (yú yīn niǎo niǎo)
余音绕梁 (yú yīn rào liáng)
余勇可贾 (yú yǒng kě gǔ)
鱼游沸鼎 (yú yóu fèi dǐng)
鱼游沸釜 (yú yóu fèi fǔ)
鱼游釜底 (yú yóu fǔ dǐ)
鱼游釜内 (yú yóu fǔ nèi)
鱼游釜中 (yú yóu fǔ zhōng)
鱼游濠上 (yú yóu háo shàng)
鱼游燋釜 (yú yóu zhuó fǔ)
鱼鱼雅雅 (yú yú yǎ yǎ)
鱼与熊掌 (yú yǔ xióng zhǎng)
鱼跃龙门 (yú yuè lóng mén)
鱼跃鸢飞 (yú yuè yuān fēi)
余韵流风 (yú yùn liú fēng)
愚者千虑,必有一得 (yú zhě qiān lǜ bì yǒu yī dé)
愚者千虑,或有一得 (yú zhě qiān lǜ huò yǒu yī dé)
愚者千虑,亦有一得 (yú zhě qiān lǜ yì yǒu yī dé)
鱼质龙文 (yú zhì lóng wén)
予智予雄 (yú zhì yú xióng)
余子碌碌 (yú zǐ lù lù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.027s