en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
130 Chengyu
欲罢不能 (yù bà bù néng)
鹬蚌相持 (yù bàng xiāng chí)
鹬蚌相持,渔人得利 (yù bàng xiāng chí yú rén dé lì)
鹬蚌相持,渔翁得利 (yù bàng xiāng chí yú wēng dé lì)
鹬蚌相斗 (yù bàng xiāng dòu)
鹬蚌相危 (yù bàng xiāng wēi)
鹬蚌相争 (yù bàng xiāng zhēng)
鹬蚌持争,渔翁得利 (yù bàng xiāng zhēng yú wēng)
鹬蚌相争,渔翁得利 (yù bàng xiāng zhēng yú wēng dé lì)
寓兵于农 (yù bīng yú nóng)
誉不绝口 (yù bù jué kǒu)
玉不琢,不成器 (yù bù zhuó bù chéng qì)
玉惨花愁 (yù cǎn huā chóu)
玉成其美 (yù chéng qí měi)
玉成其事 (yù chéng qí shì)
玉尺量才 (yù chǐ liáng cái)
鬻宠擅权 (yù chǒng shàn quán)
欲得而甘心 (yù dé ér gān xīn)
鬻儿卖女 (yù ér mài nǚ)
驭凤骖鹤 (yù fèng cān hè)
吁咈都俞 (yù fú dōu yú)
欲盖而彰 (yù gài ér zhāng)
欲盖弥彰 (yù gài mí zhāng)
饫甘餍肥 (yù gān yàn féi)
御沟红叶 (yù gōu hóng yè)
玉骨冰肌 (yù gǔ bīng jī)
玉关人老 (yù guān rén lǎo)
玉圭金臬 (yù guī jīn niè)
裕国足民 (yù guó zú mín)
欲壑难填 (yù hè nán tián)
裕后光前 (yù hòu guāng qián)
玉毁椟中 (yù huǐ dú zhōng)
狱货非宝 (yù huò fēi bǎo)
鬻鸡为凤 (yù jī wéi fèng)
欲加之罪,何患无辞 (yù jiā zhī zuì hé huàn wú cí)
御驾亲征 (yù jià qīn zhēng)
玉减香销 (yù jiǎn xiāng xiāo)
玉减香消 (yù jiǎn xiāng xiāo)
玉洁冰清 (yù jié bīng qīng)
玉洁松贞 (yù jié sōng zhēn)
玉昆金友 (yù kūn jīn yǒu)
玉粒桂薪 (yù lì guì xīn)
鬻良杂苦 (yù liáng zá kǔ)
玉楼赴召 (yù lóu fù zhào)
玉漏犹滴 (yù lòu yóu dī)
玉律金科 (yù lǜ jīn kē)
誉满天下 (yù mǎn tiān xià)
鬻矛誉楯 (yù máo yù dùn)
玉貌花容 (yù mào huā róng)
裕民足国 (yù mín zú guó)
遇难呈祥 (yù nàn chéng xiáng)
遇难成祥 (yù nàn chéng xiáng)
鬻驽窃价 (yù nǔ qiè jià)
玉佩琼琚 (yù pèi qióng jū)
玉砌雕阑 (yù qì diāo lán)
欲擒故纵 (yù qín gù zòng)
玉清冰洁 (yù qīng bīng jié)
寓情于景 (yù qíng yú jǐng)
欲取姑予 (yù qǔ gū yǔ)
遇人不淑 (yù rén bù shū)
欲人勿知,莫若勿为 (yù rén wù zhī mò ruò wù wéi)
玉汝于成 (yù rǔ yú chéng)
玉软花柔 (yù ruǎn huā róu)
玉润冰清 (yù rùn bīng qīng)
玉润珠圆 (yù rùn zhū yuán)
鬻声钓世 (yù shēng diào shì)
玉石不分 (yù shí bù fēn)
玉石混淆 (yù shí hùn xiáo)
玉石皆碎 (yù shí jiē suì)
玉食锦衣 (yù shí jǐn yī)
玉石俱摧 (yù shí jù cuī)
玉石俱焚 (yù shí jù fén)
玉石俱碎 (yù shí jù suì)
玉石同沉 (yù shí tóng chén)
玉石同碎 (yù shí tóng suì)
玉石相揉 (yù shí xiāng róu)
玉石杂糅 (yù shí zá róu)
遇事生端 (yù shì shēng duān)
遇事生风 (yù shì shēng fēng)
玉树临风 (yù shù lín fēng)
玉树琼枝 (yù shù qióng zhī)
玉树芝兰 (yù shù zhī lán)
欲谁归罪 (yù shuí guī zuì)
遇水叠桥 (yù shuǐ dié qiáo)
遇水迭桥 (yù shuǐ dié qiáo)
遇水架桥 (yù shuǐ jià qiáo)
欲速不达 (yù sù bù dá)
欲速反迟 (yù sù fǎn chí)
欲速则不达 (yù sù zé bù dá)
玉碎香残 (yù suì xiāng cán)
玉碎香销 (yù suì xiāng xiāo)
玉碎香消 (yù suì xiāng xiāo)
玉碎珠沉 (yù suì zhū chén)
玉堂金马 (yù táng jīn mǎ)
玉堂人物 (yù táng rén wù)
吁天呼地 (yù tiān hū dì)
饫闻厌见 (yù wén yàn jiàn)
遇物持平 (yù wù chí píng)
玉箫金琯 (yù xiāo jīn guǎn)
玉箫金管 (yù xiāo jīn guǎn)
浴血奋战 (yù xuè fèn zhàn)
欲言又止 (yù yán yòu zhǐ)
玉燕投怀 (yù yàn tóu huái)
欲扬先抑 (yù yáng xiān yì)
玉液金波 (yù yè jīn bō)
玉液金浆 (yù yè jīn jiāng)
玉叶金枝 (yù yè jīn zhī)
玉液琼浆 (yù yè qióng jiāng)
欲益反弊 (yù yì fǎn bì)
欲益反损 (yù yì fǎn sǔn)
寓意深长 (yù yì shēn cháng)
寓意深远 (yù yì shēn yuǎn)
玉友金昆 (yù yǒu jīn kūn)
玉宇琼楼 (yù yǔ qióng lóu)
郁郁不得志 (yù yù bù dé zhì)
郁郁不乐 (yù yù bù lè)
郁郁苍苍 (yù yù cāng cāng)
郁郁沉沉 (yù yù chén chén)
郁郁葱葱 (yù yù cōng cōng)
郁郁寡欢 (yù yù guǎ huān)
郁郁累累 (yù yù lěi lěi)
郁郁芊芊 (yù yù qiān qiān)
玉振金声 (yù zhèn jīn shēng)
玉卮无当 (yù zhī wú dàng)
喻之以理 (yù zhī yǐ lǐ)
玉质金相 (yù zhì jīn xiàng)
玉柱擎天 (yù zhù qíng tiān)
毓子孕孙 (yù zǐ yùn sūn)
玉走金飞 (yù zǒu jīn fēi)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.019s