en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
26 Chengyu
远不间亲 (yuǎn bù jiàn qīn)
远愁近虑 (yuǎn chóu jìn lǜ)
远垂不朽 (yuǎn chuí bù xiǔ)
远怀近集 (yuǎn huái jìn jí)
远见卓识 (yuǎn jiàn zhuó shí)
远交近攻 (yuǎn jiāo jìn gōng)
远来和尚好看经 (yuǎn lái hé shàng hǎo kàn jīng)
远虑深谋 (yuǎn lǜ shēn móu)
远谋深算 (yuǎn móu shēn suàn)
远年近日 (yuǎn nián jìn rì)
远年近岁 (yuǎn nián jìn suì)
远亲不如近邻 (yuǎn qīn bù rú jìn lín)
远亲近邻 (yuǎn qīn jìn lín)
远求骐骥 (yuǎn qiú qí jì)
远山芙蓉 (yuǎn shān fú róng)
远涉重洋 (yuǎn shè chóng yáng)
远水不解近渴 (yuǎn shuǐ bù jiě jìn kě)
远水不救近火 (yuǎn shuǐ bù jiù jìn huǒ)
远水解不了近渴 (yuǎn shuǐ jiě bù liǎo jìn kě)
远水救不得近火 (yuǎn shuǐ jiù bù dé jìn huǒ)
远溯博索 (yuǎn sù bó suǒ)
远泝博索 (yuǎn sù bó suǒ)
远在天边,近在眼前 (yuǎn zài tiān biān jìn zài yǎn qián)
远至迩安 (yuǎn zhì ěr ān)
远瞩高瞻 (yuǎn zhǔ gāo zhān)
远走高飞 (yuǎn zǒu gāo fēi)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s