en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
陨雹飞霜 (yǔn báo fēi shuāng)
殒身不恤 (yǔn shēn bú xù)
陨身糜骨 (yǔn shēn mí gǔ)
殒身碎首 (yǔn shēn suì shǒu)
允文允武 (yǔn wén yǔn wǔ)
允执厥中 (yǔn zhí jué zhōng)
允执其中 (yǔn zhí qí zhōng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s