en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
载驰载驱 (zǎi chí zǎi qū)
宰鸡教猴 (zǎi jī jiào hóu)
宰相肚里好撑船 (zǎi xiàng dù lǐ hǎo chēng chuán)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.024s