en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
赞不絶口 (zàn bù jué kǒu)
赞不绝口 (zàn bù jué kǒu)
赞口不絶 (zàn kǒu bù jué)
赞口不绝 (zàn kǒu bù jué)
暂劳永逸 (zàn láo yǒng yì)
赞声不绝 (zàn shēng bù jué)
赞叹不已 (zàn tàn bù yǐ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.019s