en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
7 Chengyu
憎爱分明 (zēng ài fēn míng)
曾不惨然 (zēng bù cǎn rán)
甑尘釜鱼 (zēng chén fǔ yú)
曾母投杼 (zēng mǔ tóu zhù)
曾参杀人 (zēng shēn shā rén)
增收节支 (zēng shōu jié zhī)
增砖添瓦 (zēng zhuān tiān wǎ)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s