en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
30 Chengyu
沾风惹草 (zhān fēng rě cǎo)
占风使帆 (zhān fēng shǐ fān)
占风望气 (zhān fēng wàng qì)
章甫荐履 (zhān fǔ jiàn lǚ)
瞻顾前后 (zhān gù qián hòu)
沾花惹草 (zhān huā rě cǎo)
粘花惹草 (zhān huā rě cǎo)
沾泥带水 (zhān ní dài shuǐ)
粘皮带骨 (zhān pí dài gǔ)
瞻蒲劝穑 (zhān pú quàn sè)
瞻前顾后 (zhān qián gù hòu)
瞻前忽后 (zhān qián hū hòu)
瞻前思后 (zhān qián sī hòu)
沾亲带故 (zhān qīn dài gù)
沾亲带友 (zhān qīn dài yǒu)
瞻情顾意 (zhān qíng gù yì)
毡上拖毛 (zhān shàng tuō máo)
鹯视狼顾 (zhān shì láng gù)
毡袜裹脚靴 (zhān wà guǒ jiǎo xuē)
瞻望咨嗟 (zhān wàng zī jiē)
瞻星揆地 (zhān xīng kuí dì)
詹言曲说 (zhān yán qǔ shuō)
詀言詀语 (zhān yán zhān yǔ)
瞻云就日 (zhān yún jiù rì)
瞻云陟屺 (zhān yún zhì qǐ)
詹詹炎炎 (zhān zhān yán yán)
沾沾自好 (zhān zhān zì hào)
沾沾自满 (zhān zhān zì mǎn)
沾沾自喜 (zhān zhān zì xǐ)
沾沾自衒 (zhān zhān zì xuàn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.088s