en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
10 Chengyu
长傲饰非 (zhǎng ào shì fēi)
长虺成蛇 (zhǎng huǐ chéng shé)
长年三老 (zhǎng nián sān lǎo)
掌上观文 (zhǎng shàng guān wén)
掌上观纹 (zhǎng shàng guān wén)
掌上明珠 (zhǎng shàng míng zhū)
长他人志气,灭自己威风 (zhǎng tā rén zhì qì miè zì jǐ wēi fēng)
长幼有序 (zhǎng yòu yǒu xù)
长幼有叙 (zhǎng yòu yǒu xù)
长幼尊卑 (zhǎng yòu zūn bēi)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.033s