en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
照本宣科 (zhào běn xuān kē)
照功行赏 (zhào gōng xíng shǎng)
照葫芦画瓢 (zhào hú luhuà piáo)
照猫画虎 (zhào māo huà hǔ)
照人肝胆 (zhào rén gān dǎn)
照萤映雪 (zhào yíng yìng xuě)
兆载永劫 (zhào zǎi yǒng jié)
照章办事 (zhào zhāng bàn shì)
召之即来,挥之即去 (zhào zhī jí lái huī zhī jí qù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.024s