en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
13 Chengyu
遮地盖天 (zhē dì gài tiān)
遮地漫天 (zhē dì màn tiān)
遮空蔽日 (zhē kōng bì rì)
遮前掩后 (zhē qián yǎn hòu)
遮人耳目 (zhē rén ěr mù)
遮人眼目 (zhē rén yǎn mù)
遮三瞒四 (zhē sān mán sì)
遮天蔽日 (zhē tiān bì rì)
遮天盖地 (zhē tiān gài dì)
遮天盖日 (zhē tiān gài rì)
遮天迷地 (zhē tiān mí dì)
遮天映日 (zhē tiān yìng rì)
遮掩耳目 (zhē yǎn ěr mù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s