en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
90 Chengyu
止暴禁非 (zhǐ bào jìn fēi)
纸笔喉舌 (zhǐ bǐ hóu shé)
指不胜偻 (zhǐ bù shèng lǚ)
指不胜屈 (zhǐ bù shèng qū)
咫尺千里 (zhǐ chǐ qiān lǐ)
咫尺天涯 (zhǐ chǐ tiān yá)
咫尺天颜 (zhǐ chǐ tiān yán)
咫尺万里 (zhǐ chǐ wàn lǐ)
咫尺威颜 (zhǐ chǐ wēi yán)
咫尺之功 (zhǐ chǐ zhī gōng)
咫尺之书 (zhǐ chǐ zhī shū)
只此一家,别无分店 (zhǐ cǐ yī jiā bié wú fēn d)
指东画西 (zhǐ dōng huà xī)
指东话西 (zhǐ dōng huà xī)
指东划西 (zhǐ dōng huà xī)
指东说西 (zhǐ dōng shuō xī)
纸短情长 (zhǐ duǎn qíng cháng)
指方画圆 (zhǐ fāng huà yuán)
止沸益薪 (zhǐ fèi yì xīn)
指腹为婚 (zhǐ fù wéi hūn)
趾高气扬 (zhǐ gāo qì yáng)
止戈散马 (zhǐ gē sàn mǎ)
止戈为武 (zhǐ gē wéi wǔ)
止戈兴仁 (zhǐ gē xīng rén)
纸贵洛城 (zhǐ guì luò chéng)
纸贵洛阳 (zhǐ guì luò yáng)
指麾可定 (zhǐ huī kě dìng)
指挥可定 (zhǐ huī kě dìng)
指挥若定 (zhǐ huī ruò dìng)
指鸡骂狗 (zhǐ jī mà gǒu)
只见树木,不见森林 (zhǐ jiàn shù mù bù jiàn sēn lín)
咫角骖驹 (zhǐ jiǎo cān jū)
止渴思梅 (zhǐ kě sī méi)
止渴望梅 (zhǐ kě wàng méi)
只可意会,不可言传 (zhǐ kě yì huì bù kě yán chuán)
指空话空 (zhǐ kōng huà kōng)
指李推张 (zhǐ lǐ tuī zhāng)
指鹿为马 (zhǐ lù wéi mǎ)
指鹿作马 (zhǐ lù zuò mǎ)
纸落云烟 (zhǐ luò yún yān)
指名道姓 (zhǐ míng dào xìng)
指南攻北 (zhǐ nán gōng běi)
指破迷团 (zhǐ pò mí tuán)
指亲托故 (zhǐ qīn tuō gù)
指囷相赠 (zhǐ què xiāng zèng)
指日成功 (zhǐ rì chéng gōng)
指日而待 (zhǐ rì ér dài)
指日高升 (zhǐ rì gāo shēng)
指日可待 (zhǐ rì kě dài)
指日可下 (zhǐ rì kě xià)
指日誓心 (zhǐ rì shì xīn)
指桑骂槐 (zhǐ sāng mà huái)
指桑说槐 (zhǐ sāng shuō huái)
指山卖磨 (zhǐ shān mài mò)
指山说磨 (zhǐ shān shuō mò)
纸上空谈 (zhǐ shàng kōng tán)
纸上谈兵 (zhǐ shàng tán bīng)
纸上谭兵 (zhǐ shàng tán bīng)
指矢天日 (zhǐ shǐ tiān rì)
指事类情 (zhǐ shì lèi qíng)
指手点脚 (zhǐ shǒu diǎn jiǎo)
指手顿脚 (zhǐ shǒu dùn jiǎo)
指手划脚 (zhǐ shǒu huà jiǎo)
指手画脚 (zhǐ shǒu huà jiǎo)
指树为姓 (zhǐ shù wéi xìng)
止谈风月 (zhǐ tán fēng yuè)
指天画地 (zhǐ tiān huà dì)
指天射鱼 (zhǐ tiān shè yú)
指天誓日 (zhǐ tiān shì rì)
指天为誓 (zhǐ tiān wéi shì)
只听楼梯响,不见人下 (zhǐ tīng lóu tī xiǎng bù ji)
只听楼梯响,不见人下来 (zhǐ tīng lóu tī xiǎng bù jiàn rén xià lái)
指瑕造隙 (zhǐ xiá zào xì)
指雁为羹 (zhǐ yàn wéi gēng)
只要功夫深,铁杵磨成 (zhǐ yào gōng fū shēn tiě chǔ)
只要工夫深,铁杵磨成针 (zhǐ yào gōng fū shēn tiě chǔ mó chéng zhēn)
只要功夫深,铁杵磨成针 (zhǐ yào gōng fū shēn tiě chǔ mó chéng zhēn)
止于至善 (zhǐ yú zhì shàn)
指皁为白 (zhǐ zào wéi bái)
指皂为白 (zhǐ zào wéi bái)
指掌可取 (zhǐ zhǎng kě qǔ)
只争旦夕 (zhǐ zhēng dàn xī)
只争朝夕 (zhǐ zhēng zhāo xī)
只知其一,不知其二 (zhǐ zhī qí shān bù zhī qí èr)
只知其一,未知其二 (zhǐ zhī qí yī wèi zhī qí èr)
趾踵相错 (zhǐ zhǒng xiāng cuò)
趾踵相接 (zhǐ zhǒng xiāng jiē)
只重衣衫不重人 (zhǐ zhòng yī shān bù zhòng rén)
指猪骂狗 (zhǐ zhū mà gǒu)
纸醉金迷 (zhǐ zuì jīn mí)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.046s