en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
126 Chengyu
窒碍难行 (zhì ài nán xíng)
栉比鳞差 (zhì bǐ lín cǐ)
栉比鳞次 (zhì bǐ lín cì)
栉比鳞臻 (zhì bǐ lín zhēn)
炙冰使燥 (zhì bīng shǐ zào)
治病救人 (zhì bìng jiù rén)
智藏瘝在 (zhì cáng guān zài)
至诚高节 (zhì chéng gāo jié)
稚齿婑媠 (zhì chǐ wǒ tuǒ)
志大才疏 (zhì dà cái shū)
至大至刚 (zhì dà zhì gāng)
至当不易 (zhì dàng bù yì)
志得气盈 (zhì dé qì yíng)
至德要道 (zhì dé yào dào)
志得意满 (zhì dé yì mǎn)
掷地赋声 (zhì dì fù shēng)
掷地金声 (zhì dì jīn shēng)
掷地有声 (zhì dì yǒu shēng)
掷地作金石声 (zhì dì zuò jīn shí shēng)
质而不俚 (zhì ér bù lǐ)
陟罚臧否 (zhì fá zāng pǐ)
质非文是 (zhì fēi wén shì)
栉风沐雨 (zhì fēng mù yǔ)
栉风酾雨 (zhì fēng shī yǔ)
碔砆混玉 (zhì fū hùn yù)
炙肤皲足 (zhì fū jūn zú)
雉伏鼠窜 (zhì fú shǔ cuàn)
志高气扬 (zhì gāo qì yáng)
至高无上 (zhì gāo wú shàng)
至公无私 (zhì gōng wú sī)
至公无我 (zhì gōng wú wǒ)
栉垢爬痒 (zhì gòu pá yǎng)
志广才疏 (zhì guǎng cái shū)
志广才疎 (zhì guǎng cái shū)
治郭安邦 (zhì guō ān bāng)
治国安邦 (zhì guó ān bāng)
治国安民 (zhì guó ān mín)
掷果潘安 (zhì guǒ pān ān)
掷果潘郎 (zhì guǒ pān láng)
鸷狠狼戾 (zhì hěn láng lì)
疐后跋前 (zhì hòu bá qián)
陟岵瞻望 (zhì hù zhān wàng)
陟岵陟屺 (zhì hù zhì qǐ)
智昏菽麦 (zhì hūn shū mài)
鸷击狼噬 (zhì jī láng shì)
炙鸡渍酒 (zhì jī zì jiǔ)
彘肩斗酒 (zhì jiān dòu jiǔ)
志坚行苦 (zhì jiān xíng kǔ)
志骄气盈 (zhì jiāo qì yíng)
志骄意满 (zhì jiāo yì mǎn)
志洁行芳 (zhì jié xíng fāng)
智尽能索 (zhì jìn néng suǒ)
智均力敌 (zhì jūn lì dí)
至理名言 (zhì lǐ míng yán)
志满气得 (zhì mǎn qì dé)
志满气骄 (zhì mǎn qì jiāo)
志满意得 (zhì mǎn yì dé)
志美行厉 (zhì měi xíng lì)
栉沐风雨 (zhì mù fēng yǔ)
鸷鸟将击,卑飞敛翼 (zhì niǎo jiāng jī bēi fēi liǎn yì)
鸷鸟累百,不如一鹗 (zhì niǎo lèi bǎi bù rú yī è)
置棋不定 (zhì qí bù dìng)
至亲骨肉 (zhì qīn gǔ ròu)
至亲好友 (zhì qīn hǎo yǒu)
智穷才尽 (zhì qióng cái jìn)
至人无梦 (zhì rén wú mèng)
置若罔闻 (zhì ruò wǎng wén)
至善至美 (zhì shàn zhì měi)
置身事外 (zhì shēn shì wài)
至圣先师 (zhì shèng xiān shī)
至圣至明 (zhì shèng zhì míng)
志士仁人 (zhì shì rén rén)
炙手可热 (zhì shǒu kě rè)
掷鼠忌器 (zhì shǔ jì qì)
栉霜沐露 (zhì shuāng mù lù)
置水不漏 (zhì shuǐ bù lòu)
置水之清 (zhì shuǐ zhī qīng)
置水之情 (zhì shuǐ zhī qíng)
治丝而棼 (zhì sī ér fén)
治丝益棼 (zhì sī yì fén)
至死不变 (zhì sǐ bù biàn)
至死不二 (zhì sǐ bù èr)
至死不悟 (zhì sǐ bù wù)
至死不渝 (zhì sǐ bù yú)
至死靡它 (zhì sǐ mǐ tā)
志同道合 (zhì tóng dào hé)
雉头狐腋 (zhì tóu hú yè)
至纤至悉 (zhì xiān zhì xī)
智小谋大 (zhì xiǎo móu dà)
智小言大 (zhì xiǎo yán dà)
至心朝礼 (zhì xīn cháo lǐ)
质疑辨惑 (zhì yí biàn huò)
质疑问难 (zhì yí wèn nàn)
至矣尽矣 (zhì yǐ jìn yǐ)
志盈心满 (zhì yíng xīn mǎn)
智勇兼全 (zhì yǒng jiān quán)
智勇双全 (zhì yǒng shuāng quán)
质伛影曲 (zhì yǔ yǐng qū)
智圆行方 (zhì yuán xíng fāng)
致远任重 (zhì yuǎn rèn zhàng)
志在千里 (zhì zài qiān lǐ)
志在四方 (zhì zài sì fāng)
志在四海 (zhì zài sì hǎi)
至再至三 (zhì zài zhì sān)
掷杖成龙 (zhì zhàng chéng lóng)
智者见智,仁者见仁 (zhì zhě jiàn zhì rén zhě jiàn rén)
智者千虑,必有一失 (zhì zhě qiān lǜ bì yǒu yī shī)
智者千虑,或有一失 (zhì zhě qiān lǜ huò yǒu yī shī)
置之不顾 (zhì zhī bù gù)
置之不理 (zhì zhī bù lǐ)
置之不论 (zhì zhī bù lùn)
置之不问 (zhì zhī bù wèn)
置之度外 (zhì zhī dù wài)
致之度外 (zhì zhī dù wài)
置之弗论 (zhì zhī fú lùn)
置之高阁 (zhì zhī gāo gé)
置之脑后 (zhì zhī nǎo hòu)
置之死地 (zhì zhī sǐ dì)
置之死地而后快 (zhì zhī sǐ dì ér hòu kuài)
置之死地而后生 (zhì zhī sǐ dì ér hòu shēng)
智周万物 (zhì zhōu wàn wù)
置诸度外 (zhì zhū dù wài)
置诸高阁 (zhì zhū gāo gé)
置锥之地 (zhì zhuī zhī dì)
志足意满 (zhì zú yì mǎn)
至尊至贵 (zhì zūn zhì guì)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.021s