en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
61 Chengyu
钟皷之色 (zhōng)
中饱私囊 (zhōng bǎo sī náng)
忠不避危 (zhōng bù bì wēi)
终成泡影 (zhōng chéng pào yǐng)
中道而废 (zhōng dào ér fèi)
钟鼎人家 (zhōng dǐng rén jia)
锺鼎山林 (zhōng dǐng shān lín)
钟鼎山林 (zhōng dǐng shān lín)
钟鼎之家 (zhōng dǐng zhī jiā)
终而复始 (zhōng ér fù shǐ)
中风狂走 (zhōng fēng kuáng zǒu)
忠肝义胆 (zhōng gān yì dǎn)
中冓之言 (zhōng gòu zhī yán)
钟鼓之色 (zhōng gǔ zhī sè)
钟鼓馔玉 (zhōng gǔ zhuàn yù)
忠贯白日 (zhōng guàn bái rì)
忠贯日月 (zhōng guàn rì yuè)
中河失舟,一壶千金 (zhōng hé shī zhōu yī hú qiān jīn)
中馈乏人 (zhōng kuì fá rén)
中馈犹虚 (zhōng kuì yóu xū)
中立不倚 (zhōng lì bù yǐ)
钟灵毓秀 (zhōng líng yù xiù)
中流底柱 (zhōng liú dǐ zhù)
中流砥柱 (zhōng liú dǐ zhù)
中流击楫 (zhōng liú jī jí)
中流击枻 (zhōng liú jī yì)
中流失舟,一壶千金 (zhōng liú shī zhōu yī hú qiān jīn)
中流一壶 (zhōng liú yī hú)
中流一壸 (zhōng liú yī kǔn)
钟漏并歇 (zhōng lòu bìng xiē)
钟鸣鼎列 (zhōng míng dǐng liè)
钟鸣鼎食 (zhōng míng dǐng shí)
锺鸣鼎食 (zhōng míng dǐng shí)
钟鸣鼎重 (zhōng míng dǐng zhòng)
锺鸣漏尽 (zhōng míng lòu jìn)
钟鸣漏尽 (zhōng míng lòu jìn)
终南捷径 (zhōng nán jié jìng)
终南快捷方式 (zhōng nán kuài jié fāng shì)
终其天年 (zhōng qí tiān nián)
忠驱义感 (zhōng qū yì gǎn)
终身大事 (zhōng shēn dà shì)
终始不渝 (zhōng shǐ bù yú)
终始如一 (zhōng shǐ rú yī)
终始若一 (zhōng shǐ ruò yī)
螽斯衍庆 (zhōng sī yǎn qìng)
螽斯振羽 (zhōng sī zhèn yǔ)
终天之恨 (zhōng tiān zhī hèn)
中外合璧 (zhōng wài hé bì)
中西合璧 (zhōng xī hé bì)
忠孝节义 (zhōng xiào jié yì)
忠孝两全 (zhōng xiào liǎng quán)
忠心赤胆 (zhōng xīn chì dǎn)
忠心耿耿 (zhōng xīn gěng gěng)
忠心贯日 (zhōng xīn guàn rì)
中心摇摇 (zhōng xīn yáo yáo)
终焉之志 (zhōng yān zhī zhì)
忠言逆耳 (zhōng yán nì ěr)
中庸之道 (zhōng yōng zhī dào)
螽羽诜诜 (zhōng yǔ shēn shēn)
中原逐鹿 (zhōng yuán zhú lù)
忠贞不渝 (zhōng zhēn bù yú)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.04s