en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
3 Chengyu
肘胁之患 (zhǒu xié zhī huàn)
肘行膝步 (zhǒu xíng xī bù)
肘腋之患 (zhǒu yè zhī huàn)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s