en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
41 Chengyu
竹柏异心 (zhú bǎi yì xīn)
竹苞松茂 (zhú bāo sōng mào)
竹报平安 (zhú bào píng ān)
逐臭之夫 (zhú chòu zhī fū)
逐宕失返 (zhú dàng shī fǎn)
逐电追风 (zhú diàn zhuī fēng)
逐队成群 (zhú duì chéng qún)
逐队成羣 (zhú duì chéng qún)
逐风追电 (zhú fēng zhuī diàn)
逐机应变 (zhú jī yìng biàn)
逐近弃远 (zhú jìn qì yuǎn)
逐句逐字 (zhú jù zhú zì)
逐客令 (zhú kè lìng)
竹篮打水 (zhú lán dá shuǐ)
逐浪随波 (zhú làng suí bō)
竹篱茅舍 (zhú lí máo shè)
逐流忘返 (zhú liú wàng fǎn)
舳舻相继 (zhú lú xiāng jì)
逐鹿中原 (zhú lù zhōng yuán)
竹马之好 (zhú mǎ zhī hǎo)
竹马之交 (zhú mǎ zhī jiāo)
竹马之友 (zhú mǎ zhī yǒu)
逐名趋势 (zhú míng qū shì)
逐末弃本 (zhú mò qì běn)
逐末舍本 (zhú mò shě běn)
逐末忘本 (zhú mò wàng běn)
竹清松瘦 (zhú qīng sōng shòu)
竹罄南山 (zhú qìng nán shān)
逐日追风 (zhú rì zhuī fēng)
劚山觅玉 (zhú shān mì yù)
竹头木屑 (zhú tóu mù xiè)
逐物不还 (zhú wù bù huán)
逐新趣异 (zhú xīn qù yì)
竹烟波月 (zhú yān bō yuè)
逐影吠声 (zhú yǐng fèi shēng)
逐影随波 (zhú yǐng suí bō)
逐影寻声 (zhú yǐng xún shēng)
劚玉如泥 (zhú yù rú ní)
烛照数计 (zhú zhào shù jì)
逐逐眈眈 (zhú zhú dān dān)
逐字逐句 (zhú zì zhú jù)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.018s