en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
24 Chengyu
属词比事 (zhǔ cí bǐ shì)
属辞比事 (zhǔ cí bǐ shì)
煮豆燃萁 (zhǔ dòu rán qí)
煮豆燃箕 (zhǔ dòu rán qí)
煮鹤焚琴 (zhǔ hè fén qín)
煮鹤烧琴 (zhǔ hè shāo qín)
拄笏看山 (zhǔ hù kàn shān)
拄笏西山 (zhǔ hù xī shān)
拄颊看山 (zhǔ jiá kàn shān)
主敬存诚 (zhǔ jìng cún chéng)
主客颠倒 (zhǔ kè diān dǎo)
属毛离里 (zhǔ máo lí lǐ)
主情造意 (zhǔ qíng zào yì)
主少国疑 (zhǔ shǎo guó yí)
主圣臣良 (zhǔ shèng chén liáng)
主守自盗 (zhǔ shǒu zì dào)
麈尾之诲 (zhǔ wěi zhī huì)
主文谲谏 (zhǔ wén jué jiàn)
褚小杯大 (zhǔ xiǎo bēi dà)
褚小怀大 (zhǔ xiǎo huái dà)
主一无适 (zhǔ yī wú shì)
主忧臣辱 (zhǔ yōu chén rǔ)
属垣有耳 (zhǔ yuán yǒu ěr)
煮粥焚须 (zhǔ zhōu fén xū)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s