en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
抓耳挠腮 (zhuā ěr náo sāi)
抓乖卖俏 (zhuā guāi mài qiào)
抓乖弄俏 (zhuā guāi nòng qiào)
抓破脸皮 (zhuā pò liǎn pí)
抓破脸子 (zhuā pò liǎn zǐ)
抓破面皮 (zhuā pò miàn pí)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s