en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
专横跋扈 (zhuān hèng bá hù)
专精覃思 (zhuān jīng tán sī)
专心一意 (zhuān xīn yī yì)
专心一志 (zhuān xīn yī zhì)
专心致志 (zhuān xīn zhì zhì)
专欲难成 (zhuān yù nán chéng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s