en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
6 Chengyu
谆谆不倦 (zhūn zhūn bù juàn)
谆谆诰诫 (zhūn zhūn gào jiè)
谆谆告诫 (zhūn zhūn gào jiè)
谆谆告戒 (zhūn zhūn gào jiè)
谆谆教导 (zhūn zhūn jiào dǎo)
谆谆善诱 (zhūn zhūn shàn yòu)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.014s