en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
12 Chengyu
纵风止燎 (zòng fēng zhǐ liáo)
纵横捭阖 (zòng héng bǎi hé)
纵横驰骋 (zòng héng chí chěng)
纵横交错 (zòng héng jiāo cuò)
纵横交贯 (zòng héng jiāo guàn)
纵横开合 (zòng héng kāi hé)
纵横开阖 (zòng héng kāi hé)
纵横天下 (zòng héng tiān xià)
纵虎出匣 (zòng hǔ chū xiá)
纵虎出柙 (zòng hǔ chū xiá)
纵虎归山 (zòng hǔ guī shān)
纵曲枉直 (zòng qǔ wǎng zhí)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.017s