en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
9 Chengyu
祖功宗德 (zǔ gōng zōng dé)
祖龙之虐 (zǔ lóng zhī nüè)
阻山带河 (zǔ shān dài hé)
祖述尧舜,宪章文武 (zǔ shù yáo shùn xiàn zhāng wén wǔ)
祖武宗文 (zǔ wǔ zōng wén)
祖宗成法 (zǔ zōng chéng fǎ)
祖宗法度 (zǔ zōng fǎ dù)
祖宗家法 (zǔ zōng jiā fǎ)
俎樽折冲 (zǔ zūn zhé chōng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s