en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
5 Chengyu
嘴尖舌头快 (zuǐ jiān shé tóu kuài)
嘴快舌长 (zuǐ kuài shé cháng)
嘴清舌白 (zuǐ qīng shé bái)
嘴甜心苦 (zuǐ tián xīn kǔ)
嘴直心快 (zuǐ zhí xīn kuài)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.036s