en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Expression
(characters or pinyin)
     
21 Chengyu
遵道秉义 (zūn dào bǐng yì)
遵而不失 (zūn ér bù shī)
遵而勿失 (zūn ér wù shī)
尊古卑今 (zūn gǔ bēi jīn)
尊己卑人 (zūn jǐ bēi rén)
樽酒论文 (zūn jiǔ lùn wén)
尊年尚齿 (zūn nián shàng chǐ)
樽前月下 (zūn qián yuè xià)
尊师贵道 (zūn shī guì dào)
尊师重道 (zūn shī zhòng dào)
遵时养晦 (zūn shí yǎng huì)
尊无二上 (zūn wú èr shàng)
尊贤使能 (zūn xián shǐ néng)
尊姓大名 (zūn xìng dà míng)
遵厌兆祥 (zūn yàn zhào xiáng)
遵养待时 (zūn yǎng dài shí)
遵养晦时 (zūn yǎng huì shí)
遵养时晦 (zūn yǎng shí huì)
尊主泽民 (zūn zhǔ zé mín)
樽俎折冲 (zūn zǔ zhé chōng)
尊俎折冲 (zūn zǔ zhé chōng)
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.035s