en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
坏人心术
Pinyin
huài rén xīn shù
Explanation
Meaning
使人意志消沉、萎靡不振的居心。
Context
明·朱之瑜《朱舜水集·答安东守约问八条(其一)》:“若真能学者,如明镜在悬,凡物之来,妍媸立辨,岂为彼物所移,何能坏人心术?”
Example
凡淫词艳曲~,与夫得罪名教之书,悉纳其中而烧之。 ◎清·钱泳《履园丛话·种德》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s