en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
毁瓦画墁
Pinyin
huǐ wǎ huà màn
Explanation
Meaning
打碎屋瓦,涂灭已画好的田地界线。比喻一种无益不害的行为。
Context
《孟子·滕文公下》:“[孟子]曰:‘有人于此,毁瓦画墁,其志将以求食也,则子食之乎?’”赵岐注:“孟子言人但破碎瓦,画地则复墁灭之,此无用之为也,然而其意反欲求食,则子食乎?”
Example
将其藉兹遣日,如~者所为耶? ◎章炳麟《五无论》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s