en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
季常之惧
Pinyin
jì cháng zhī jù
Explanation
Meaning
指惧内。
Context
宋陈慥,字季常,其妻柳氏凶悍而好嫉妒,陈慥颇为惧怕。事见宋·洪迈《容斋三笔·陈季常》。
Example
[杨万石]生平有~。妻尹氏,奇悍,少迕之,辄以鞭挞从理……万石惧,长跽床下。 ◎清·蒲松龄《聊斋志异·马介甫》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s