en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
计出无聊
Pinyin
jì chū wú liáo
Explanation
Meaning
主意出于无可奈何。
Context
《史记·吴王濞列传》:“上复责问吴使者,使者对曰:‘……今王始诈病,及觉,见责急,愈益闭,恐上诛之,计乃无聊。唯上弃之,而与更始。’”
Grammar
主谓式;作宾语;指主意出于无可奈何
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.016s