en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
鼻孔撩天
Pinyin
bí kǒng liáo tiān
Explanation
Meaning
仰起头来鼻孔朝天。形容高傲自大。
Context
宋陆游《入蜀记》卷五:“荆州绝无禅林,惟二圣而已。然蜀僧出关,必走江浙,回者又已自谓有得,不复参叩。故语云:‘下江者疾走如烟,上江者鼻孔撩天。徒劳他二佛打供,了不见一僧坐禅。’”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.365s