en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
避世金马
Pinyin
bì shì jīn mǎ
Explanation
Meaning
以之比喻身为朝官而逃避世务。
Context
《史记·滑稽列传》:“(东方朔)时坐席中,酒酣,据地歌曰:‘陆沈於俗,避世金马门。宫殿中可以避世全身,何必深山之中、蒿庐之下!’”
Example
人有讥其靖默不能趣时者,逊常服东方朔之言,陆沉世欲,~,何必深山蒿芦之下,遂借陆沉公子为主人,拟《客难》,制《客诲》以自广。◎《北齐书·文苑传·樊逊》
Synonyms
避世金门
Grammar
偏正式;作宾语;含贬义
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.323s