en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
毙而后已
Pinyin
bì ér hòu yǐ
Explanation
Meaning
指努力工作或为某一目的奋斗终生,至死才罢休。
Context
西汉·戴圣《礼记·表记》:“乡道而行,中道而废,忘身之老也,不知年数之不足也,俯焉日有孳孳,毙而后已。”
Example
公尔忘私,~,是岂寻常所可及哉! ◎明·田汝成《阿寄传》
Synonyms
死而后已
Grammar
紧缩式;作谓语、宾语;含褒义
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.012s