en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
避之若浼
Pinyin
bì zhī ruò měi
Explanation
Meaning
指躲避惟恐不及,生怕沾污了自身。
Context
《孟子·公孙丑上》:“推恶恶之心,思与乡人立,其冠不正,望望然去之,若将浼也。”赵岐注:“与乡人立,见其冠不正,望望然,惭愧之貌也,去之恐其污己也。”
Example
他一口拒绝,~。 ◎夏衍《感谢德莱塞》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s