en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
避影匿形
Pinyin
bì yǐng nì xíng
Explanation
Meaning
指隐蔽起来,不露形迹。
Context
清·侯方域《南省试策二》:“昔人所谓非亲非故,何由习知之也。此二者已当不同观,而况于避影匿形,惟恐多此一举,为身累者乎?”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s