en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
鹪巢蚊睫
Pinyin
jiāo cháo wén jié
Explanation
Meaning
极言细微。鹪,通“焦”。指焦螟。
Context
《晏子春秋·外篇下十四》:“公曰:‘天下有极细乎?’晏子对曰:‘有。东海有虫,巢于睫,再乳再飞,而不为惊。臣婴不知其名,而东海渔者命曰焦冥。’”
Example
柱国赵国公发言为论,下笔成章……论其壮也,则鹏起半天;语其细也,则~。 ◎北周·庚信《〈赵国公集〉序》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.013s