en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
进鋭退速
Pinyin
jìn ruì tuì sù
Explanation
Meaning
谓急于求进者往往后退亦快。语出《孟子·尽心上》:“其進鋭者,其退速。” 朱熹 集注:“進鋭者,用心太過,其氣易衰,故退速。” 宋 陆游 《上殿札子·己酉四月十二日》:“若夫進鋭退速,能動耳目之觀聽,而無至誠惻怛之心以終之。” 清 陈澧 《东塾读书记·孟子》:“進鋭退速,助長也;所惡於智者,爲其鑿助長也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.011s