en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
进种善羣
Pinyin
jìn zhǒng shàn qún
Explanation
Meaning
谓提高民族素质。 清 张鹤龄 《法人篇》:“且變法之後,而人亦有與之俱變者,此進種善羣之公例,而其效有操券决也。” 清 张鹤龄 《兴学篇》:“西人進種善羣之法,言之綦詳,無一不導源於學也。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.378s