en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
进退触藩
Pinyin
jìn tuì chù fān
Explanation
Meaning
前进后退都有障碍,谓进退两难。语出《易·大壮》:“羝羊觸藩,不能退,不能遂。” 孔颖达 疏:“退謂退避,遂謂進往。”羝,公羊。藩,篱笆。 清 魏源 《筹漕篇上》:“進退觸藩,計當安施,幸蚤圖之,毋悔噬臍。”亦作“ 進退觸籬 ”。《禅真後史》第四四回:“進退觸籬,實爲難處。”
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.141s