en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
必不得已
Pinyin
bì bù dé yǐ
Explanation
Meaning
必然不能得止。指形势使得非如此不可。表示无可奈何的意思。
Context
《论语·颜渊》:“子贡问政。子曰:‘足食,足兵,民信之矣。’子贡曰:‘必不得已而去,于斯三者何先?’曰:‘去兵。’”
Example
布之威怀,革其非心,~,则仗大顺以讨之,出师以征之。 ◎唐·权德舆《世祖封不义侯议》
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.015s