en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
静若处子,动若脱兔
Pinyin
jìng ruò chǔ zǐ dòng ruò tuō tù
Explanation
Meaning
指军队未行动时就像未出嫁的女子那样沉静,一行动就像逃脱的兔子那样敏捷。
Context
孙武《孙子·九地》:“是故始如处女,敌人开户;后如脱兔,敌不及拒。”
Example
古人说‘~’,也是不动的时候要像大姑娘深藏闺中,动起来像脱网的兔子那么快。 ◎姚雪垠《李自成》第二卷第35章
Grammar
复句式;作分句、定语;形容行动有章法
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.009s