en-cn dictionary website
China Club
More than
50 000
members !
Chengyu
京兆画眉
Pinyin
jīng zhào huà méi
Explanation
Meaning
指夫妇或男女相爱。用为夫妇或男女相爱的典实。
Context
《汉书·张敞传》:“[敞]又为妇画眉,长安中传张京兆眉怃。有司以奏敞。上问之一,对曰:‘臣闻闺房之内,夫妇之私,有过于画眉者。’上爱其能,弗备责也。”
Example
复促生起为掠鬓,生谢不敏。仲仙笑曰:“卿不见~乎?” ◎清吴骞《扶风传信录》
Grammar
主谓式;作宾语、定语;含褒义
 
Sitemap
Copyright © VerticalScope Inc. All Rights Reserved.

 
Page served in 0.01s